T.T.A.C.C POITIERS 1

T.T JOUE-LES-TOURS 1

YUAN Jianan
10
ZARIF Audrey
7 5 -6 9
MATTENET Audrey
01
LI He
-7 -9 -9
ZHENG Yuan
10
FORT Nolwenn
-6 5 5 7
YUAN Jianan
01
LI He
-7 -8 -9
GUISNEL Oceane
10
ZARIF Audrey
6 8 4
32