LA ROMAGNE SS 1

PONTOISE-CERGY AS 1
CHEN Tianyuan3 2KARLSSON Mattias-5 9 -5 9 13
CRISAN Adrian1 3FREITAS Marcos-14 -5 7 -7
OLLIVIER Brice0 3STOYANOV Niagol-7 -4 -7
CHEN Tianyuan3 1FREITAS Marcos10 8 -12 4
CRISAN Adrian1 3KARLSSON Mattias-4 7 -9 -5
23