SAINT DENIS US 93 TT 1

CAEN TTC 1
BOULOUSSA Mehdi2 3MADRID Marcos-11 4 8 -13 -6
WU ZHANG Jiaji1 3ZHENG Dorian2 -9 -10 -8
Double A 3 1Double X 7 -9 3 8
BOULOUSSA Mehdi3 0PIETROPAOLI Julien7 9 7
WU ZHANG JiajiPIETROPAOLI Julien
SEYFRIED JoMADRID Marcos
SEYFRIED Jo3 2ZHENG Dorian9 -8 -8 9 3
32